Wednesday, September 3, 2008

Ekahi Lono Pupuka!

He ekahi lono pupuka nui no ke ohana o ka moho Pani Pelekikena o ke 'Aha Lepupalika o Kala Palina. Ekahi lono wale no, aka- i ka pu-naewele puni honua, ha'i kekahi mau poe e ka'ana ka ma'i ino like o ka makuakane a me ekahi keiki wahine. Pupuka nui ho'i no! Opala ke'oke'o ke-ia mau poe a me ke-ia ohana. 'A'ole maopopo o Kala i ke akeakamai, maopopo o ia ua hana ka honua ma Akua. Makemake o ia ka a'o ana o ke kumu honua i na- kula. Ki-amo nui o ia.

No comments: