Monday, November 10, 2008

Mea Mau I Ke Awa


'Ala'ala Nui Loa i ai i ka Uapo Kula Ipuka
Awa, Harbor
Moku, Ship
Wa'apa, Boat
Ku'ono, Bay
Pa- Ka-pili Moku, Dock
Uapo, Pier
Pe'a, Sail
Kia, Mast
Kaula, Rope
Ma-koi, Fishing Pole
Makau, Fish hook
Manunu, Bait
Mu-he'e, Squid
'Ala'ala, Octopus
Kelamoku, Sailor
Lawai'a, Fisherman

No comments: