Friday, November 12, 2010

Na La- O Ka Mahina Hawai'i


Nov. 12 Kupau
Nov.13Kukolu
Nov.14Olekukahi
Nov.15Olekulua
Nov.16Olekukolu
Nov.17Olepau
Nov.18Huna
Nov.19Mohalu
Nov.20Hua
Nov.21Akua
Nov.22Hoku
Nov.23Mahealani (full moon)
Nov.24Kulu
Nov.25La aukukahi (Ka La- Ha'awi Mahalo)
Nov.26la aukulua
Nov.27la aupau
Nov. 28 olekukahi
Nov.29 olekulua
Nov.30 olepau
Dec.1Kaloakuhi
Dec.2Kaloakulua
Dec.3Kaloapau
Dec.4Kane
Dec.5Lono
Dec.6Maui
Dec.7Muku
Dec.8Hilo
Dec.9Hoaka
Dec.10Kukahi
Dec.11Kulua
Dec.12Kukolu
Dec.13Kupau
Dec.14.Olekukahi
Dec.15Olekulua
Dec.16Olekukolu
Dec.17Olepau
Dec.18Huna
Dec.19Mohalu
Dec.20Hua
Dec.21Akua
Dec.22Hoku
Dec.23Mahealani
Dec.24Kulu
Dec.25LaAukukahi (Christmas; Kalikimaka)
Dec.26LaAukulua
Dec.27LaAupau
Dec.28Olekukahi
Dec.29Olekulua
Dec.30Olepau
Dec.31Kaloakuhi (Ahiahi La-Makahiki Hou)
Jan.1Kaloakulua (Ka La- Makahiki Hou)

No comments: